نویسنده = علی بیداری
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه و وضعیت آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای در جهان، یک مقاله مروری

دوره 23، شماره 1، تابستان 1393

آیین محمدی؛ نوشین کهن؛ فرشید منجمی؛ علی بیداری