نویسنده = ������������ ��������
مقایسه دریافت غذایی و اشتها در دو گروه بیماران تحت همودیالیز چاق و دارای وزن نرمال

دوره 24، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 83-96

الهام علیپور؛ محمد جواد حسین زاده عطار؛ میترا مهدوی مزده؛ مهدی شادنوش؛ مهدی یاسری


میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1391

بهنام منصوری؛ ملیحه عرب؛ امیر مازیار نیایی؛ مهدی یاسری؛ کوروش شیبانی