نویسنده = آرام تیرگر
تعداد مقالات: 1
1. پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم

دوره 25، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 129-136

آرام تیرگر؛ زهرا آقالری