نویسنده = ���������� �������� ����������
ارزیابی تاثیر برگزاری دوره شبیه سازی بر نحوه عملکرد دستیاران طب اورژانس در تصمیم گیری در مورد اقدامات بحرانی

دوره 26، شماره 3، آذر 1396، صفحه 171-178

امیر حسین جهانشیر؛ مریم بحرینی؛ محسن بنایی؛ محمد جلیلی؛ شهرام باقری حریری؛ فاطمه رسولی؛ مهران ستوده نیا؛ سید جواد سید حسینی؛ آرش صفایی؛ احسان کریمی؛ علی لباف؛ هادی میرفضایلیان؛ الناز وحیدی