نویسنده = ���������� ���������� ����������
تاثیر شیوع کووید 19 بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

دوره 29، شماره 3، آذر 1399، صفحه 196-211

فهیمه ربانی خواه؛ ولی خانبابایی؛ غلامرضا ذاکرصالحی


بررسی تطبیقی سیاستهای جذب اعضای هیات علمی در دانشگاههای برتر دنیا و ایران

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 104-116

سعید غیاثی ندوشن؛ مریم صفرنواده؛ فهیمه ربانی خواه