نویسنده = شهرام شایان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تدوین کارنامه عملکرد (Logbook) فراگیران بهورزی کشور

دوره 27، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 124-132

شهرام شایان؛ مهشید رفیعیان؛ معصومه کاظمی