نویسنده = ������������ ���������� ����������
شناسایی و ارزیابی عوامل درونی مرتبط با نظام مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا

دوره 28، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 79-102

فاطمه نارنجی ثانی؛ حمید جمال الدینی؛ سعید روحانی