نویسنده = �������� �������������� ��������
بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درباره سامانه آموزش مجازی و بکارگیری آن در پاندمی کووید 19

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400

زینب عباسی سنجدری؛ حمید جمال الدینی؛ مرجان اخوان امجدی؛ طاهره بانو برزویی؛ اکرم پیمان


شناسایی و ارزیابی عوامل درونی مرتبط با نظام مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا

دوره 28، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 79-102

فاطمه نارنجی ثانی؛ حمید جمال الدینی؛ سعید روحانی