موضوعات = مروری
مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400

زهرا خیری؛ عطااله پورعباسی؛ آبتین حیدرزاده؛ بهناز افشاری؛ حسن گیوریان


حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400

نیلوفر پیکری؛ حمید اکبری؛ سید حسن امامی رضوی؛ باقر لاریجانی؛ علی اکبر حق دوست


دانشگاه حکمت بنیان، هدف راهبردی الگوی شش وجهی تعالی آموزش علوم پزشکی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400

علی اکبر حقدوست؛ سید حسن امامی رضوی؛ لیلا افشار


تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای

دوره 28، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 37-64

ندا علی حاجی اکبری؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده؛ سید موسی طباطبایی


سیاستگذاری آموزش عالی سلامت در ایران؛ مروری بر تجربیات 40 ساله

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 215-223

عطااله پورعباسی؛ زهرا خیری؛ سلمازسادات نقوی الحسینی؛ حمید اکبری؛ باقر لاریجانی


دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی در ایران

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 224-232

امیر مهدی طالب؛ جمشید حاجتی


سیر تحولات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 233-243

سید ناصر استاد؛ سلیمان احمدی؛ آیین محمدی؛ امید سبزواری؛ ریتا مجتهدزاده؛ مسعود رضوی زاده؛ عبدالناصر نوروززاده


بهداشت اشعه در سی تی اسکن کودکان

دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، دی 1397، صفحه 45-51

علیرضا عزیز آهاری؛ عادله دادخواه؛ نسرین کشاورز ولیان


بررسی نقش اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی پاسخگو

دوره 27، شماره 3، آذر 1397، صفحه 147-156

فرین تاتاری؛ سیدعلی حسینی؛ اباصلت برجی


حرکت به سوی نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان

دوره 27، شماره 3، آذر 1397، صفحه 179-189

حبیبه عباسی؛ بابک نصیری؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح


آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 113-123

جمیله آقاتبار رودباری؛ خدیجه بریمانی؛ طاهره اقامیرزایی محلی؛ سعید صفاریان همدانی


جایگاه یادگیری سیار در دانشگاههای علوم پزشکی کشور: نظرات، پیامد ها

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 133-145

اسحاق مرادی؛ حسین دیده بان


الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران

دوره 27، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 56-66

علیرضا حیدری؛ احمد حاجبی؛ جعفر بوالهری؛ بهزاد دماری