چالش های تغییر نظام آموزش دندانپزشکی کشور: تهدید یا فرصت (یک مطالعه کیفی)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Reaserch)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استاد گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد؛ مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از اهداف آموزش دندانپزشکی تربیت دندانپزشکانی توانمند است و برای ارتقا بهره وری نظام آموزشی به سمت این هدف، نیاز به تغییرات نظام آموزشی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالشهای تغییر نظام آموزش دندان پزشکی کشور انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه به روش کیفی انجام شده است. گرد آوری اطلاعات به روش بررسی مستندات و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با نمونه گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی با مشارکت 21 نفر از خبرگان آموزش دندانپزشکی انجام پذیرفت و متون مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شده بررسی شد. روایی پژوهش مورد اعتبارپذیری، انتقال پذیری و تایید پذیری قرار گرفت.
یافته ها: نقاط قوت و ضعف آموزش فعلی دندانپزشکی به منظور ارائه روش آموزشی کارا بر اساس 3 حیطه اصلی آموزش دهندگان، آموزش گیرندگان/ زمینه های آموزشی و خدمت گیرندگان مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادات ارائه شده به منظور رفع نقاط ضعف میتواند زمینه های لازم برای آموزشی مبتنی بر نیاز جامعه را فراهم آورد. ادغام گروهای آموزشی، ارائه آموزش در کلینیک جامع، توانمند سازی اساتید، استفاده از روش های جدید آموزشی از عمده این راهکار ها می باشند.
نتیجه گیری: برای تربیت دانشجویانی توانمند، نیاز به باز طراحی آموزش داریم. تغییر در روش های آموزشی و شیوه های ارزشیابی، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و زمینه های کارآمدی هر چه بیشتر فارغ التحصیلان را برای ارائه خدمات مناسب تر فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of changing the country's dental education system: A Threat or an opportunity (A qualitative study)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sigarchian Taghizadeh 1
  • Amir hossein mahmodi 2
  • majid akbari 3
  • fatemeh hamid far 2
1 PhD Student of Higher Education Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Central Tehran Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Central Tehran Branch ,Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Restorative dentistry department ,Faculty of Dentistry, Mashhad University of medical Science, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and objective: One of the goals of dental education is to train capable dentists and to improve the efficiency of the educational system towards this goal, it is necessary to change the educational system. The aim of this study was to investigate the challenges of changing the dental education system in the country.
Methods and Materials: This study was performed qualitatively. Data were collected by reviewing documents and semi-structured interviews with purposeful snowball sampling with the participation of 21 dental education experts and the interview texts were analyzed by guided qualitative content analysis. The validity of the research was validated, transferable and verifiable.
Results: The strengths and weaknesses of the current dental education were examined in order to provide an efficient educational method based on the 3 main categories of educators,trainees / educational fields and clients. Suggestions for addressing weaknesses can provide the necessary context for community-based education. Integration of educational groups, providing training in a comprehensive clinic, empowering professors, using new educational methods are the main solutions
Conclusion: To train capable students, we need to redesign education. Changes in training methods and evaluation methods turn threats into opportunities and provide more efficient opportunities for graduates to provide better services

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Education Challenges"
  • " Education Change System"
  • "Dentistry"