کاربرد دانش فیزیولوژیک برای تشخیص و درمان حاد کلیوی