برسی وضعیت بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 81