بررسی همخوانی تشخیصهای مطرح شده در گزارش صبحگاهی با زمان ترخیص در یک مرکز آموزش - درمانی دانشگاهی