نقد و برسی موضوع : ادغام آموزش علوم پزشکی با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری