یررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 78-73 در بدو ورود بر اساس تست SCL90-R و مقایسه نتایج آن با مصاحبه