بررسی سلامت روانی ذانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سالهای 1378-77