تجدید نظر و اعتباریابی پرسشنامه روشهای مقابله ای مبتنی بر پاسخهای دانشچویان علوم پزشکی کشور