بررسی فعالیت های بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران