ارزیابی کیفیت زندگی، تجربیات جهانی و ضرورت اقدام در ایران