پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 سالفه کشور در سال 1375