زندگی در قرن بیست و یکم وضعیت بهداشت در سالهای 1995