نگرش گروهی از پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی در زمینه مبانی اخلاق در ژنتیک پزشکی