بررسی برخی از نشانه های فیزیولوژیک در کارگران یک شرکت فرآوری باریت از دیدگاه مهندسی فاکتورهای انسانی