بررسی تأثیر ادامه تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی بعد از عمل جراحی آپاندکتومی در اپاندیس حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران (دی ماه 1375 – اسفندماه 1376)