الگوی اخلاقی منطبق با اسلام در آماده سازی – کودکان برای عمل جراحی در بیمارستانهای انگلستان