مبانی اپیدمیولوژی بالینی در قانون ابن سینا به مناسبت یکهزار و بیست و یکمین سالروز تولد استاد اول شهریورماه 1389