لزوم آگاهی شاغلان حرفه های پزشکی بر قوانین حقوقی و کیفری (قسمت اول)