بررسی اکولوژیک از وضعیت امید زندگی در جهان و رابطه آن با تولید سرانه ناخالص ملی