بررسی برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور در زمینه تجویز غیرمنطقی دارو از سال 70 تا78