بررسی میزان اگاهی خانواده های ساکن شهر و روستاهای همدان از بیماری تب مالت سال 1374 و 1376