بررسی عوارض پوستی پس از پیوند کلیه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 1365 تا 1376