بررسی سینوژنتیکی در بیماران معرفی شده به بخش ژنتیک پزشکی بیمارستان امام خمینی به علت فقدان اولیه قاعدگی