تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش گسترش مرطوب در برابر کشت بعنوان روش استاندارد تشخیص تریکومونیازیس