بررسی شیوع استپتوکوک کاربر در مدارس شرق تهران در سال 72-73