بررسی پنج ساله توده های نازوفارنکس بیماران بستری در مراکز امیر اعلم و امم خمینی تهران طی سالهای 1370 تا 1375