نقش آموزش های اسلامی در تامین اخلاق پزشکی از طریق اصلاح شناخت ، عواطف و رفتار