مسمومیت آلومینیوم در انسان (جذب ، انتقال و ذخیره )