بررسی بیماران دچار ضایعات تروماتیک عروقی اندام تحتانی بستری شده در بیمارستان شهدای تجریش(72-69) و بیمارستان سینا(77-76)