بررسی میزان آگاهی خانواده های ساکن شهر و روستاهای همدان از بیماری تب مالت سال 1376و1374