برسی وجود داروهای ضد التهابی (پیشگیری کننده) در رژیم درمانی کودکان آسمی مشهد و اثر این داروها در کنترل آسم