برسی ارزش اخباری مثبت سونوگرافی در سنگهای سیستم صفراوی و عوامل مؤثر بر آن