برسی عوامل مستعد کننده بیماریهای قلبی زائران خانه خدا در حج تمتع 1376