برسی اپیدمیولوژی سل خارج ریوی در مراجعین به آزمایشگاههای آسیب شناسی شهرستان همدان طی سالهای 1374-1375 (17)سال