برسی اپیدمیولوژیک عفونت زخم های سوختگی به مدت یکسال در بیمارستان سوانح سوختگی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام - اصفهان