برسی میزان بروز عوارض بالینی و تغییرات برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک خون در تعدادی از زنان استفاده کننده از نورپلانت