انسداد مزمن تنه اصلی شریان کرونر چپ و گزارش یک مورد از بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه