روزه و بیماریها - ایا بیماران میتوانند روزه بگیرند