جداسازی باکتریهای ممانعت کتتده از رشد باکتریهای پاتوژن از خاک