برسی رابطه مایکوپلاسماها با آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با سایر آرتریتها