مهار نورولیتیک شبکه سلیاک در درمان دردهای سرکش سرطان های فوقانی شکم